Stakeholder Safety First

Stakeholder Safety First

– Dutch only –

Oplegger

Projectvoorstel PPS – ClickNL Maatschappelijk Verdienvermogen

Coalitie

 • Expertisenetwerk Systemisch Co-design (ESC)
  • Wina Smeenk, Lector Societal Impact Design, Hogeschool Inholland
  • Christine De Lille, Lector Innovation Networks, kenniscentrum
  • Mission Zero, Haagse Hogeschool
 • Werkveldpartners:
  • Safety Delta Nederland (SDN)
  • Chemelot Industrial Park B.V.
 • Creatieve industrie partner:
  • Fundamentals Academy
 • Onderzoeksteam:
  • Hogeschool Inholland: Anja Köppchen en Luca von Prittwitz
  • Haagse Hogeschool: Frithjof Wegener, Katinka Bergema

Looptijd

4 maanden

Samen werken aan transities en veiligheid: een experimenteel project met behulp van systemisch co-design
De Nederlandse (chemische) industrie werkt volop aan innovaties voor een duurzame, veilige, circulaire en klimaatneutrale samenleving. Deze innovatietrajecten brengen nieuwe veiligheidsrisico’s met zich mee. Stakeholders zoals omwonenden, medewerkers, toeleveranciers van bedrijven en toezichthouders zijn belangrijke partijen die deze innovatietrajecten mogelijk maken. Nieuwe manieren van samenwerking en kennisdeling over (on)veiligheid tussen medewerkers van industrie, omwonenden, bezoekers en/of toezichthouders kan versnelling en dus impact opleveren, zowel maatschappelijk als economisch. De kern van meervoudige waardecreatie en maatschappelijk verdienvermogen. Safety Delta Nederland (SDN) en het programmateam van de KIA Maatschappelijk Verdienvermogen (KIA MV) hebben een experimenteel project laten uitvoeren over nieuwe vormen van participatie en kennisdeling, waarvan de resultaten binnenkort zullen worden gepubliceerd. In het experimentele project zijn Hogescholen en de industrie samen op zoek gegaan naar (nieuwe) instrumenten voor transities en innovaties in de chemische industrie, en hoe systemisch co-design in het bijzonder een concrete bijdrage kan leveren aan de samenwerking tussen bedrijven en haar stakeholders rondom veiligheidsvraagstukken. Resultaten van dit experiment, zoals concrete handvatten in de vorm van een toolkit, zullen binnenkort worden gepubliceerd.

In dit eerste project van het Expertisenetwerk Systemisch Co-design (ESC) bouwen we door op de expertise die opgedaan is in, ondermeer, het Future-Proof Retail project van lectoraat Innovation Networks en het EU H2020 SIScode project van het lectoraat Societal Impact Design. Hier ontwikkelden we een procesmodel voor het innoveren met labs en een empathisch co-design canvas.

We testen in een pop-up living lab omgeving samen met bedrijven op één chemisch cluster, Chemelot, hoe deze mogelijke onderdelen van een Systemisch Co-Design methodologie bij kunnen dragen aan de veiligheidscultuur van de site. En ontwikkelen vervolgens een toolkit voor Chemelot, die ook ingezet en getest kan gaan worden op andere chemische industrieterreinen elders in Nederland.

Chemelot site