ESCall voor ESCreatieve partners

ESCall voor ESCreatieve partners

Waar gaat het om? (Samenvatting)

Als expertisenetwerk willen we de kennis en ervaring van alle betrokken partners delen en inzetten om elkaar te versterken en gezamenlijk sneller vooruitgang te boeken bij transitieopgaven. ESCape roept creatieve industriepartners op om praktijkervaringen om te zetten in concrete, deelbare kennisproducten, waarbij zij een stimuleringsbijdrage kunnen aanvragen tot 7.500 euro per partner voor de ontwikkeling van tools, werkvormen of andere kennisproducten die bijdragen aan het ontwerprepertoire van Systemisch Co-Design (SCD).

Deadline

Aanvragen die na 30 juni 23:59 uur worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen.

Opmerking

This is a call in Dutch only

Als expertisenetwerk willen we de kennis en ervaring van alle betrokken partners delen en optimaal inzetten om elkaar te versterken en samen te versnellen in de aanpak van transitie opgaven. Waar het voor lectoren en onderzoekers gebruikelijk is om expliciet kennis te omvatten en te ontsluiten in diverse kennisproduct vormen, blijft dat bij creatieve industrie partners vaak impliciet en is dat niet vanzelfsprekend en meestal ook niet mee begroot / gebudgetteerd in projecten. Daarmee gaat een schat aan ervaring, kennis en data verloren en is doorbouwen op elkaars expertise en ervaring lastig. Wij als ESCape (onderzoekers en praktijkpartners) kunnen kennisontwikkeling op het gebied van Systemisch Co-Design-(SCD-) een boost geven door deze praktijkervaringen aan de oppervlakte te krijgen in concrete kennisproducten.

Met de EScall voor onze ESCreatieve partners willen we een uitvraag doen onder de praktijkpartners van ESC om een potentieel SCD-kennisproduct of set aan kennisproducten (design principes, tool, toolkit, werkvormen, aanpak) zo uit te werken dat deze deelbaar en inzetbaar is in andere contexten dan waar ze in ontstaan zijn. Dit kennisproduct of de set aan kennisproducten dragen bij aan het SCD-ontwerprepertoire en haar arsenaal van werkvormen, tools, instrumenten die ingezet kunnen worden bij het samen aangaan van transitievraagstukken.

Partners van ESC krijgen zo de kans iets te maken waar ze anders geen gelegenheid voor hebben. Iets nieuws, creatiefs, waarin de kracht van creatie in de context van SCD tastbaar, ervaarbaar en overdraagbaar gemaakt wordt. Praktijkpartners van ESC kunnen eenmalig een aanvraag indienen voor een stimuleringsbijdrage van maximaal 7.500 euro per partner. Het is daarbij toegestaan en zelfs aanbevolen voor partners om samen te werken en budgetten te combineren.

De resultaten (kennisproducten) van de regeling vertalen we naar een expositie en/of publicatie in ons magazine van 2024 en mogelijk ook op de DDW.

Wie kan dit aanvragen?

 • Praktijkpartners vanuit de creatieve industrie die betrokken zijn bij ESC en die een intentieverklaring hebben getekend voor het inzetten van co-financiering.
 • Mini-coalities van 2 of meer van deze praktijkpartners uit de creatieve industrie, mogelijk aangevuld met een maatschappelijke partner. De creatieve industrie partner is dan hoofdaanvrager.
 • Iedere praktijkpartner uit het netwerk kan maximaal 1 aanvraag doen als hoofdaanvrager.
 • Je bent bereid je kennis en ervaring te delen en anderen te inspireren via bijeenkomsten en publicaties van ESC.

Beschikbaar budget

 • Voor elke aanvraag door een praktijkpartner is 7.500 euro beschikbaar
 • Indien praktijkpartners samenwerken in een aanvraag is per praktijkpartner maximaal 7.500 euro beschikbaar.
 • Het totale budget voor deze regeling is 60.000 euro. Er kunnen dus maximaal 8 praktijkpartners deelnemen.

De aanvraag komt in aanmerking als:

 • De hoofdaanvrager een praktijkpartner is van ESC.
 • Er een duidelijke combinatie is van Systemisch, Co en Design.
 • Nieuwe inzichten of tools oplevert die gebruikt kunnen worden door netwerkpartners van ESC. Een uitleg, handreiking of instructie voor het gebruik is onderdeel van de op te leveren resultaten.
 • Deze voortbouwt op de dynamische leeragenda van ESC
 • Deze leidt tot een concreet (creatief) kennisproduct dat gebruikt kan worden in een slotexpositie van de toegekende projecten
 • De tool of werkvorm voortkomt uit een praktijkcasus in een van de focusgebieden van ESC: De Duurzame Samenleving, De gezonde Samenleving, De Digitaaal
 • Je bereid bent het eindproduct te delen via de kanalen van ESC, waarbij het intellectueel eigendom geheel bij de praktijkpartner blijft liggen.
 • Je een disseminatie presentatie / workshop verzorgt door middel van een Escalator in het najaar van 2024 of door aanwezigheid op de  DDW 2024.
 • Je in het traject een “ESCapade” hebt met een lector ‘naar keuze’, om te reflecteren op het te ontwikkelen kennisproduct of de concrete tool(s) / werkvorm.

Welke kosten mogen opgevoerd worden?
Het budget kan besteed worden aan co-design sessies met elkaar, het creëren van kennisproduct concepten en het uitwerken van een kennisproduct prototype per aanvraag. De gelden kunnen ingezet worden voor uren van de betrokken praktijkpartners en materiële kosten die nodig zijn om de kennisproducten te maken.

Selectieprocedure

 • De (hoofd)aanvrager vult het aanvraagformulier in, deadline hiervoor is 30 juni 2024;
 • De aanvraag wordt beoordeeld door een commissie bestaande uit leden van het lectorenteam en de expertraad van ESC;
 • Uiterlijk 10 juli 2024 ontvang je bericht of de aanvraag is toegekend.

Planning
Aankondiging en oproep 27 mei tijdens de ESConferentie in PdZ
Indienen voorstellen uiterlijk 30 juni
Selectiecommissie 4 juli
Escapades 20 aug – 15 sept
Opleveren 1 oktoberPublicatie / Presentatie medio oktober (DDW) of november / december (ESCalator)

Aanvraag
De aanvraag kan ingediend worden via dit formulier. Je kunt er ook voor kiezen het formulier in te vullen en de aanvraag te ondersteunen met beeld, film of ander materiaal. In dat geval dient al het materiaal ingeleverd te worden via frank.evers@inholland.nl.

Aanvragen die binnenkomen na 30 juni 23.59 uur worden niet in behandeling genomen.

 

Een begroting is onderdeel van de aanvraag.